Razvijanje embriona

Embrioni izabrani za ponovnu kultivaciju podeljeni su u 4 ili više ćelija. Embriotransfer vrši se 3. Ili 5. dana, u zavisnosti od visokokvalitetnih oplođenih jajnih ćelija koje se aktivno dele. Tako se prenos trodnevnih embriona vrši uzimajući 3 ili 5
visokokvalitetnih embriona. Replantacija embriona tokom VTO se vrši ako se na dan 2 dobiju samo 1 ili 2 kvalitetna embriona, a ako ima 6 ili više embriona oni se postavljaju 5. dana. Za sprovođenje embriotransfera uzimaju se u obzir morfološke karakteristike embriona, kao i da li pripadaju A, B, C ili D tipu. Prednost se daje tipovima A i B.